"LET US MAKE YOUR EVENTS MEMORABLE"

CATERING MENU - VEG. TRADITIONAL SABJI

 Aachari Aloo
 Baigan Bhartha
 Bataka Angoori
 Bharela Bhinda (Gujarati)
 Bhinda Capsicum Tomato
 Bringal Vatana Veg.
 Dana Idli
 Dana Khandvi
 Dana Patra Muthiya
 Fansi Makai Kachori
 Fansi Makai Patra Veg.
 Fansi Makai Vatana
 Flower Vatana
 Green Apple Potato
 Green Chana Kopra Grevy
 Green Gujarat Matala Undhiyu
 Half Undhiyu
 Kakdi Parwar Muthiya
 Kanda Potato Raviya
 Lilva Dhokli
 Lilva Ratalu
 Mag Vatana Khandvi
 Methi Aloo
 Mevadi Aloo
 Panchratna Karela
 Parvar Kela Patra
 Potato Bringal Veg.
 Rajasthani Bataki
 Ringan Bataka Raviya
 Sambhariya Bataka
 Suki bhaji
 Surati Undhiyu
 Tameta Vatana
 Tava Undhiyu
 Turiya Patra Dana
 Undhiyu with Kotha Chutney